Student Student

Sprawdzanie ocen/ materiały za semestr jesienny

Checking grades/ materials for the autumn semester

Wykladowca Lecturer

Wystawianie ocen za semestr jesienny/ rozliczanie zajęć za semestr jesienny/ materiały do semestru jesiennego/ komunikacja z grupami i studentami z semestru jesiennego

Grading for the fall semester/ accounting for classes for the fall semester/ materials for the fall semester/ communication with groups and students from the fall semester

Student

Oceny/ komunikacja z Uczelnią/ plan zajęć/ zapisy na przedmioty

Assessments/ communication with the University/ timetable/ course enrolment

Wykladowca Lecturer

Praca dydaktyczna na semestr wiosenny (rozliczanie godzin dydaktycznych, oceny, komunikacja ze studentami, plan zajęć itp.)

Teaching work for the spring semester (rozliczanie godzin dydaktycznych, assessments, communication with students, timetable, etc.).

Student

Podania - Applications - skladanie podań/ zaswiadczeń/ oswiadczeń (Elektroniczny obieg dokumentow)Submission of applications/ certificates/ declarations (electronic document workflow)